a02_02_03_12

《新竹風城二二八》(新竹地區)

張炎憲、許明薰
楊雅慧、陳鳳華/採訪記錄
吳三連台灣史料基金會 出版
2014年2月1版1刷
訂價:300元


    二二八事件受難者

    黃錦豐、黃敏昌訪問記錄(受難者黃錦隆之弟)
    楊錦福訪問記錄(受難者林錦登之弟)
    曾養、鄭一郎訪問記錄(受難者鄭金財之弟媳、子)
    傅清輝訪問記錄(受難者傅清木之弟)
    仰再傳訪問記錄(受難者)
    陳 滿訪問記錄(受難者楊丁發之妻)
    萬木青訪問記錄(受難者)
    陳月娥訪問記錄(受難者陳寬塗之女)
    黃進生訪問記錄(受難者黃九之子)
    楊胡月嬌訪問記錄(受難者)
    陳玉焜訪問記錄(受難者陳添登之子)
    曾俊雄訪問記錄(受難者曾清水、張臻臻之子)
    紀清池訪問記錄(受難者)
    杜火宣鵬訪問記錄(受難者杜開宗之子)
    陳煥洲訪問記錄(受難者)
    康維來訪問記錄(受難者)
    王仁禮訪問記錄(受難者)

   二二八事件見證者

    蔡翼謀訪問記錄
    鄭世璠訪問記錄
    彭榮津訪問記錄
    陳渙亭訪問記錄
    陳添桂訪問記錄
    張薰南訪問記錄
    洪旭然訪問記錄
    林嘉湧訪問記錄
    曾泰榮訪問記錄
    沈登沂訪問記錄

   附錄

    新竹地方法院二二八事件相關檔案

   後記