a02_02_03_3

《嘉雲平野二二八》(嘉義地區)

張炎憲、王逸石、
王昭文、高淑媛/採訪記錄
吳三連台灣史料基金會 出版
1995年2月1版1刷
2011年4月1版4刷
訂價:350元簡介目次張文英序吳樹民序

    序一/張文英
    序二/吳樹民

   001/從平原到山區的最後抵抗/張炎憲

   013/雲林西螺

    林啟點(原日本兵、死難者)
    廖本仁(受難者)
    王振南(腳踏車店老闆,見證者)

   031/雲林台西

    李日富(台西國校教員,死難者)

   61/雲林虎尾

    蔣崑鏞(糖廠主任,見證者)

   69/四、雲林斗六

    陳篡地(建安醫院院長,受難者)    
    黃清標(生意人,見證者)
    溫連章(飲食店老闆,見證者)

   109/雲林元長

    李江海(農會職員,見證者)

   121/雲林古坑

    簡辛江(鄉民代表,見證者)
    廖連池(樟湖村前村長,見證者)
    朱漢作(原日本兵,見證者)
    葉金生(原日本兵,見證者)

   149/雲林口湖

    王德顯(廖大林服務處祕書,見證者)

   155/雲林水林

    許金淮(校長,見證者)
    許聚(布店老闆,見證者)
 
   165/雲林北港

    余炳金(死難者)
    許壬辰(嘉義地方法院書記,死難者)
    許鳳儀(死難者)
    王天富(原日本海軍,死難者)
    陳家湖(自來水廠總務課長,見證者)
    許澤南(見證者)

   217/嘉義新港

    許月雲(農家少女,死難者)
    張金龍(農家少年,死難者)
    陳秀鑾(少女,死難者)
    李廷芳(代書,死難者)
    黃清鄰(稅務人員,死難者)
    蔡南男(原日本兵,死難者)
    林玉錡(醫生,見證者)
    林玉鏡(警界退退休人員,見證者)
 
   275/嘉義梅山

    許三貴(西服店老闆,死難者)
    溫文仲(梅山鄉鄉長,見證者)
 
   297/嘉義朴子

    張榮宗(三青團東石區分隊長,死難者)
    黃媽典(朴子街長,死難者)
    蔡耀景(原日本兵,受難者)
    張碧江(國小教師,見證者)

   357/嘉義中埔

    張文正(嘉義縣議會長,見證者)

   365/後記/高淑媛