a02_02_03_8_1

《基隆雨港二二八》(基隆地區)

張炎憲、胡慧玲、高淑媛/採訪記錄
吳三連台灣史料基金會 出版
2011年3月出版
訂價:350元


 

    序一/林宗義
    序二/吳樹民
    二二八民眾史觀的建立/張炎憲

   013/一、基隆市區

   1.港口碼頭
    楊元丁(基隆市參議會副參議長,死難者)
    翁麗水(基隆碼頭工人,死難者)
    郭鍾美(家庭主婦,見證者)
   2.田寮港運河
    林清泉(金子店老闆,死難者)
    陳朝輝(基隆煤礦助理工程師,死難者)
   3.舊市街
    楊國仁(國小教師,死難者)
    蘇仁正(堂北工業學校學生,死難者)
    簡火木(生意人,見證者)
    謝福清(基隆菜市場豬販,死難者)
    郭守義(基隆名醫,死難者)
    陳天賜(工人,死難者)
    陳步錫(里長,死難者)
    許登瑞(造船公司職員,死難者)
   4.月眉山
    許金來(建築工,死難者)
   5.三沙灣
    陳老九(基隆碼頭工人,死難者)
    黃銘牆(地理師,見證者)
   6.社寮島事件
   7.暖暖
    周木榮(礦工,死難者)
   8.七堵
    許清風(大東公司廠長,死難者)
   9.基隆市仁愛區老人會

   215/二、瑞芳

   1.瑞芳市場
    莊木火(瑞芳小學校長,死難者)
    胡本土(礦工,死難者)
   2.九份
    石添壽(九份老麵店店主,見證者)
   3.金瓜石
    游竹根(金瓜石里長,死難者)

   247/三、萬里

    林阿土(礦工,死難者)

   255/四、金山

    郭呆仔(做田人,死難者)
    許海亮(台北縣參議員,死難者)

   269/五、其它

    林成枝(裁縫師,見證者)
    曾顯林(小學校長退休,見證者)
    張桂章(參議會後補參議員,見證者)

   附錄/大基隆地區二二八受難者統計表/高淑媛
   後記/張炎憲